JULKISEN ALAN OPINTO- JA LOMATOIMINTASÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Säätiön nimi ja kotipaikka
1§. Säätiön nimi on Julkisen alan opinto- ja lomatoimintasäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus
2§. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää mielenterveys- ja kehitysvamma- ja valtion alan työntekijöiden koulutus- ja lomatoimintaa sekä heidän yhteiskunnallista asemaansa, sivistyksellistä tasoaan ja yhteistoimintaansa.

Tarkoituksen toteuttaminen
3§. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö antaa taloudellista tukea mielenterveys- ja kehitysvamma- ja valtion alantyöntekijöille sekä työntekijöiden hyväksi toimiville yhdistyksille, liikkeille ja laitoksille.

Säädepääoma
4§. Säätiön peruspääoma on 16818,79€, jota saadaan käyttää säätiön tarkoituksiin. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muillakin säätiölain sallimilla tavoilla kartuttaa omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiön varat, jos niitä ei välittömästi käytetä tai saada käyttää säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava varmasti ja tuottavasti. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä sijoittaa varoja hallituksen päättämällä tavalla. Säätiön hallitus voi perustaa erilaisia rahastoja.

Hallitus
5§. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä. Vähintään yhden hallituksen jäsenen tulee edustaa valtion alan työntekijöitä. Hallituksen toimikausi on viisi vuotta. Hallituksen nimeää Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry:n hallitus, joka myös tarvittaessa täydentää säätiön hallitusta kesken sen toimikauden. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan.

6§. Säätiön hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus voi järjestää puhelin- ja sähköpostikokouksia tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä on paikalla. Hallituksella on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, kuitenkin vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon on merkittävä päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Säätiön nimen kirjoittaminen
7§. Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen yhdessä hallituksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus
8§. Taloudenhoitaja on hallituksen pyynnöstä velvollinen tekemään sille tilikatsauksen säätiön omaisuudesta ja varainhoidosta.

9§. Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry:n hallitus valitsee joka viides vuosi tilivuoden lopulla pidettävässä kokouksessa kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajista toisen ja hänen varamiehensä tulee olla joko KHT tai HTM.

10§. Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätös toimintakertomuksineen sekä hallintoa koskevat pöytäkirjat ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille viimeistään tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on suoritettava säätiön tilien ja hallinnon tarkastus siten, että tilintarkastuskertomus annetaan säätiön hallitukselle viimeistään tilikautta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

11§. Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on vuosittain toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle toukokuun loppuun mennessä.

Hallituksen jäsenten palkkio
12§. Säätiön hallituksen jäsenille maksetaan matkakustannusten korvaukset ja päivärahat voimassaolevien valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti sekä säätiön hallituksen vuosittain päättämää palkkiota.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
13§. Säätiön sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta päättää säätiön hallitus. Sääntöjen muuttamista ja säätiön lakkauttamista tulee kannattaa vähintään neljä hallituksen jäsentä.

14§. Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

15§. Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevan säätiölain määräyksiä.